กรมที่ดิน


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน กรมที่ดิน
ประเภท ข้าราชการ
จำนวนอัตรา 55 อัตรา
จังหวัด ทั่วประเทศ
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 21 ก.ย. - 09 ต.ค. 2563

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 3 อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650 บาท 24 อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650 บาท 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรการปฏิบัติงาน
ปวส. อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650 บาท 14 อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650 บาท 8 อัตรา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ปวส. อัตราเงินเดือน11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ด้วยกรมที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในตําแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัน เพื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
"""" ""
:""" :
*
- - -
- -
- - - -
- - ""
""
:
"" :"
"
" :
",
"
ได้
"
(๓) เป็นผู้
- ๆ -

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๕) (๖) (๗) (๔) (๔) (ดว) หรือ (ดด) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๘) หรือ (๔) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีที่มีลักษณะต้องห้าม ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๓) ให้มีสิทธิ สมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจาก การเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
๔.๓ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
(๒) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงขึ้นไป

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ กรมที่ดิน http://www.dol.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dol.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 6 แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ และค่าธรรมเนียมธนาคาร เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตในการสมัครสอบ ดังนี้
- ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จํานวน ๔๐๐ บาท ประกอบด้วย
(๒) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๗๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน ๓๐๐ บาท ประกอบด้วย
(๒) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๗๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร ที่มีเลขประจําตัวสอบหลังจากกรมที่ดินประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ เมื่อพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบแล้ว ให้ติดรูปถ่ายขนาด 9 x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน
๕.๕ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตําแหน่งเดียวและครั้งเดียวเท่านั้น
"
ป.::
"
"
" , "
: :
:
: : : :
:
:
:::
..
ทั้งนี้
- ๕ -
" " " " " " "" """""""
:""" :""
" :""" :"""
"ย
:".
: :
: :
:
:
ทั้งนี้ สําหรับผู้ที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว แต่ไม่ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบ ให้นําหลักฐานการชําระเงิน ติดต่อฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕๗
๖.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสาร หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน้ํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมที่ดินจะถือว่าผู้สมัครสอบ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมที่ดินจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ http:/www.dol.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ https://dol.thaijobjob.com
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๔.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการสอบแข่งขันระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ๔.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงที่วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้ บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ทั้งนี้ กรมที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
4 เอกสาร...
- ๕ -
...
นี้
4
]
[:
siris 1..........
:
FE.
:
:
: : :
4
||
:
22
: : : : : : : : :
:
:
:
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
๔.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม แว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี ขนาด 6 X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๔.๒ บัตรประจําประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน
๑๐. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
๑๐.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม แว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ
ก่อนหน้า