สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 9 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 01 - 27 เม.ย. 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เลขานุการ
อัตราเงินเดือน 15,010 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
อัตราเงินเดือน 15,010 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านประชาสัมพันธ์)
อัตราเงินเดือน 15,010 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักสถิติ
อัตราเงินเดือน 15,010 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

5. ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน 15,010 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางพาณิชศาสตร์การเงิน การบัญชี และการธนาคาร

6. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 15,010 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

7. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 9590-10750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ปวท ทุกสาขาวิชา

8. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 9590-10750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ปวท ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ocsb.thaijobjob.com/

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1- ไฟล์แนบที่ 2
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า