สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 5 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 02 - 31 มี.ค. 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง วิศวกรระบบเครือข่าย 5 อัตรา
อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
3. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก พักงาน หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัท เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่ว หรือกระทำผิด หรือหย่อนความสามารถ
7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนทาง วินัยหรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูกพักงาน
8. มีความรับผิดชอบและอุทิศเวลาให้กับราชการ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
93 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
10. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวุฒิ (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 13 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โทรศัพท์0 2232 4000

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า