สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ประเภท พนักงาน
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 11 มี.ค. - 17 เม.ย. 2563

ประกาศบสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท
- อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา
- อัตราเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมค่าประสบการณ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และสามารถประสานงานกับบุคคล /หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ การสืบค้นข้อมูลจาก Internet และการโต้ตอบ email เป็นอย่างดี
- มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รวบรวมข้อมูลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ของสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัย
- รวบรวมข้อมูล งาน/โครงการ/กิจกรรม ของทุกหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
- ดำเนินการจัดร่างคำของบประมาณประจำปีตามแบบฟอร์มของสำนักงบประมาณ และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ E-Budgeting
- บันทึกข้อมูลคำของบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณเข้าระบบ BB-EvMIS ร่วมถึงการประสานการทำงานร่วมกัน และประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนยุทธศาสตร์ ของสถาบันและของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- บันทึกการเบิก-จ่ายเงินของโครงการวิจัย
- จัดงานประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับงานแผน งานงบประมาณ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ โดยเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ
สมัครด้วยตนเอง : ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหารจัดการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน ชั้น M อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
สมัครทางไปรษณีย์ : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน) ส่งถึง งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถาบัน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 906 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เครดิตข่าวโดย: หางานราชการ
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า